Steun de burgemeesters, splits kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde /

Gemeentebesturen Vlaams-Brabant in Opstand
tegen ongrondwettelijke verkiezingen 13 juni 2010

Mei 2010: De burgemeesters, schepenen en gemeenteraden weigeren hun medewerking aan de organisatie van de ongrondwettige verkiezingen van 13 juni

In totaal 17 gemeenten van Halle-Vilvoorde hebben beslist om niet mee te werken aan de organisatie van de verkiezingen, op een totaal van 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde (waaronder de 6 met faciliteiten voor Franstaligen in de Vlaamse Rand + Bever, de taalgrensgemeente met faciliteiten).

De volgende 17 gemeenten weigeren elke medewerking: Affligem, Asse, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Overijse, Kampenhout, Lennik, Liedekerke, Londerzeel, Meise, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Zemst.

Als men deze gemeenten met faciliteiten niet meerekent, blijven er 11 over die wel meedoen, zij het enkel voor de essentiele taken.
In die 11 gemeenten, namelijk Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Hoeilaart, Kapelle-op-den-Bos, Machelen, Merchtem, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Zaventem, zullen de burgemeesters de verkiezingen wel zelf organiseren, maar zetten ze geen of een beperkt aantal aanplakborden om de Franstalige partijen geen forum te geven.


14 mei 2010: Start dienstweigeringsactie - persconferentie Gooik
Onder grote belangstelling werd door de Werkgroep BHV de start gegeven voor de vijfde dienstweigeringsactie, in De Cam in Gooik, in aanwezigheid van een aantal burgemeesters uit Halle-Vilvoorde


12 mei 2010: Staten-Generaal van de Conferentie van Burgemeesters van Halle-Vilvoorde, te Halle

Ze bepaalden er samen een strategie voor de verkiezingen van 13 juni 2010.

1) De Burgemeesters van Halle-Vilvoorde spannen een rechtszaak aan om de staat te dwingen in de toekomst grondwettige verkiezingen te organiseren. Unaniem werd beslist een geding aan te spannen bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Zo willen ze een rechterlijk bevel bekomen dat verkiezingen in de toekomst op straffe van een dwangsom op grondwettelijke wijze moeten georganiseerd worden. Het het vonnis zal bijna zeker pas na 13 juni geveld worden omdat er geen kortgeding wordt aangespannen.

2) Een deel van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde zullen hun schepencolleges oproepen om ook de verkiezingen van 13 juni 2010 niet zelf te organiseren omdat ze deze ongrondwettelijk vinden. Dit betekent dat ze geen kieslijsten opstellen of kiesbrieven versturen naar hun inwoners. De burgemeesters zeggen dat deze acties niet gezien mogen worden als een boycot. Want volgens hen verkeren ze in de onmogelijkheid om verkiezingen te organiseren. Door de niet-splitsing van B-H-V is het grondwettelijk immers onmogelijk om die verkiezingen te organiseren aldus de burgemeesters.


9 mei 2010: Ontwerpmotie ter voorlegging aan alle gemeenteraden van Vlaanderen en Vlaams-Brabant in het bijzonder: de organisatie van ongrondwettelijke verkiezingen is voor de gemeenten onmogelijk
De gemeenteraad stelt vast dat gezien de manifeste ongrondwettelijkheid het gemeentebestuur zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn medewerking te verlenen aan de organisatie van de ongrondwettige verkiezingen die op zondag13 juni 2010 zullen gehouden worden.
U kan het ontwerpgemeenteraadsbesluit afhalen: Klik hier (MS Word bestand)

December 2009 - april 2010: Ontwerp motie "Splitsing BHV zonder toegevingen - bevestiging engagementen BHV" van de werkgroep BHV ter voorlegging aan de gemeentebesturen van Vlaams-Brabant.
Klik hier om het PDF bestand met de motie af te halen.
Klik hier om het Microsoft-Word bestand met de motie af te halen.
Klik hier voor de actie Respect voor Vlaams-Brabant (webstek burgerzin.be)

Reeds 15 gemeenten hebben een motie "hernieuwing van de engagementen m.b.t. BHV" goedgekeurd: Meise, Lennik, Dilbeek, Steenokkerzeel, Sint-Pieters-Leeuw, Zaventem, Kortenberg, Merchtem, Halle, Affligem, Asse, Gooik, Overijse, Zemst en Tervuren (zie verder)

Geachte Burgemeesters, Schepenen en Gemeenteraadsleden van Vlaams-Brabant,

De Vlaams-Brabantse bevolking vraagt uw steun over alle partijgrenzen heen. Het gaat hier over een fundamenteel recht, namelijk de opheffing van een discriminatie vastgesteld in een dwingend arrest van het Grondwettelijk Hof. Leg de motie eendrachtig voor aan uw gemeenteraad als een gezamenlijke motie van alle partijen.

Samenvatting van de motie: De motie brengt enkel alle engagementen aangegaan door de Vlaamse partijen en regeringen sinds 2004 in herinnering en vraagt dat de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering deze engagementen uitdrukkelijk opnieuw zouden bevestigen door te verklaren:
- dat de geplande onderhandelingen in de federale regering moeten leiden tot een toepassing van de grondwet en de uitvoering van de arresten van het Grondwettelijk Hof door de splitsing van de kieskring BHV zowel voor de Kamer, de Senaat als de Europese verkiezingen. Het gaat om het rechtzetten van een discriminatie en Vlaanderen dient hiervoor geen prijs te betalen;
- dat ze geen enkel initiatief zullen dulden dat ertoe leidt dat het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt uitgebreid, of dat de Franse Gemeenschap bevoegdheden krijgt in Vlaanderen (noch voor cultuur of sport noch voor onderwijs noch voor gezondheidszorg of enige andere materie);
- dat ze elk initiatief dan ook zullen verwerpen dat ingaat tegen de vraag naar respect voor het Nederlandstalige karakter van de rand rond Brussel en de territoriale integriteit van Vlaanderen;
- dat ze de uitbreiding van de voorrechten voor Franstalige kiezers in de Vlaamse Rand (bvb door inschrijvingsrechten in Brussel) niet zullen aanvaarden;
- dat ze geen structuren zullen aanvaarden die Brusselse instellingen beslissingsmacht verlenen in Vlaams-Brabant;
- dat ze conform de Vlaamse regeringsverklaring het minderhedenverdrag niet zullen ratificeren;
- dat, indien deze onderhandelingen niet tot het hogervermelde resultaat leiden, hun fracties in Kamer en Senaat de door hen ingediende wetsvoorstellen over de splitsing onmiddellijk zullen goedkeuren;
- dat ze eveneens, mochten deze onderhandelingen niet tot het hogervermelde resultaat leiden, alle andere mogelijke institutionele middelen zullen aanwenden waarover ze in het kader van het cooperatief federalisme beschikken om Vlaamse toegevingen gedaan op federaal vlak ongedaan te maken (bvb door belangenconflicten in te roepen via het Vlaams Parlement).


30 maart 2010: Raadsleden Zemst ondertekenen motie van de werkgroep BHV "hernieuwing engagementen BHV"
De meeste raadsleden in Zemst hebben na de gemeenteraad een motie ondertekend voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV). De motie wordt als geheugensteuntje verstuurd naar koninklijk onderhandelaar Jean-Luc Dehaene, naar de voorzitters van de Senaat en de Kamer en naar eerste minister Yves Leterme (CD&V). In de tekst stelt de gemeente Zemst dat de federale wetgever de ongrondwettelijke discriminatie nog niet heeft opgeheven en eist zij de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

25 maart 2010: Tervuren keurde een motie voor de splitsing van BHV goed in een gemeenteraadsbeslissing
De motie is goedgekeurd met 17 ja en 6 neen stemmen (Franstaligen van U.N.I.O.N). U kan het PDF bestand met de gemeenteraadsbeslissing hier afhalen.

23 februari 2010: Gooik keurde de motie van de werkgroep BHV "hernieuwing engagementen BHV" goed
De motie is goedgekeurd met 17 stemmen voor en 2 onthoudingen (SP.a fractie). De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met het blijven verdedigen van haar standpunt omtrent de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, uitgaand van het standpunt zoals bepaald op de conferentie van burgemeesters in Halle, waarbij dringend een oplossing wordt gevraagd zoals in de geest van het wetsvoorstel, gestemd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken van 7 november 2007. De sp.a-fractie heeft zich onthouden bij deze stemming daar zij het nut niet inziet van dit voorstel.

23 februari 2010: Overijse keurde de motie van de werkgroep BHV "hernieuwing engagementen BHV" goed
De motie is goedgekeurd met 1 onthouding en 7 stemmen tegen (de Franstaligen). U kan het PDF bestand met de notulen van de gemeenteraad hier afhalen.

22 februari 2010: Ook Asse keurde de motie van de werkgroep BHV "hernieuwing engagementen BHV" goed
21 raadsleden ondertekenden de motie, 8 raadsleden weigerden of waren afwezig. U kan het PDF bestand met handtekeningen hier afhalen.

9 februari 1010: Affligem heeft de motie "hernieuwing engagementen BHV" quasi-unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad.
Enkel de CD&V-fractieleidster onthield zich "om een kans te geven aan de Koninklijke opdrachthouder". U kan het PDF bestand met gemeenteraadsbeslissing van Affligem hier afhalen.

5 februari 2010: In Halle ondertekende de overgrote meerderheid van de raadsleden de integrale motie van de werkgroep BHV
Alle raadsleden van CD&V, N-VA, Open VLD, SPa, VB en Groen! ondertekenden de motie.

28 januari 2010: Steenokkerzeel keurt de motie van de werkgroep BHJV "hernieuwing engagementen BHV" unaniem goed in een gemeenteraadsbeslissing
U kan het PDF bestand met de agendering van motie van Steenokkerzeel hier afhalen. De mededeling van de goedkeuring vindt u hier

28 januari 2010: Gemeenteraad Zaventem stemt motie voor splitsing BHV (bron Het Nieuwsblad)
Franstaligen verlaten boos zitting. Het gemeentebestuur van Zaventem keurt nogmaals en unaniem een motie ter ondersteuning van de eis tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde goed. Daar ging wel eerst wat commotie aan vooraf want de UF-fractie protesteerde tegen het voorlezen van deze motie en nadat de meerderheid bij monde van Burgemeester Vermeiren instemde met het voorlezen verlieten de franstaligen de raadzaal. Na het voorlezen stemde alle Vlaamse partijen de motie goed. Deze motie stelt uitdrukkelijk dat aan het huidig taalstatuut van de gemeente Zaventem op geen enkele wijze kan en mag geraakt worden. Ze verwerpt ook uitdrukkelijk de ratificatie van het zogeheten minderhedenverdrag. De gemeenteraad roept eveneens de federale overheid op om over te gaan tot de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en het gerechtelijk arrondissement Brussel, zodat de taalgrens effectief samenvalt met de provincie-en gewestgrens. Deze splitsing van de kieskring BHV is noodzakelijk om een effici‘nt en juridisch correct bestuur voor alle burgers te bestendigen. In feite is de motie gestemd in Zaventem een "remake" van de motie gestemd in 2007. U kan het PDF bestand met de motie van Zaventem hier afhalen.

28 januari 2010: Sint-Pieters-Leeuw keurde een motie goed "ter bevestiging van de eerdere stellingnames van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw mbt het dossier van de Splitsing BHV".
De motie werd ingediend door burgemeester Lieve Vanlinthout en door alle Vlaamse partijen zijnde de CD&V, Open VLD, Sp-A, Vlaams-Belang en Groen! tijdens de gemeenteraad van 28 januari 2010 goedgekeurd. De Franstalige partij PF (Parti Francophone) stemde tegen. U kan het PDF bestand met de motie van de gemeenteraad hier afhalen (bron webstek http://sint-pieters-leeuw.eu).

26 januari 2010: Ook Dilbeek keurde de motie van de werkgroep BHV "hernieuwing engagementen BHV" goed in een gemeenteraadsbeslissing
Alle partijen stemden voor, met uitzondering van de UF (Union des Francophones). U kan het PDF bestand met de besluiten van de gemeenteraad van 26 januari hier afhalen.

26 januari 2010: Londerzeel keurt de motie "hernieuwing engagementen BHV" NIET goed
Ondanks voorafgaandelijke belofte van de meerderheid (CD&V) en agendering op de gemeenteraad ondertekenden slechts een vijftal gemeenteraadsleden van de oppositie de motie - een totale afgang voor de CD&V.

25 januari 2010: Kortenberg keurt een eigen motie m.b.t. de splitsing van BHV zonder toegevingen goed in een gemeenteraadsbeslissing
Er waren 24 ja-stemmen en 1 onthouding (Luc Van Biervliet). U kan het PDF bestand met de besluiten van de gemeenteraad van 25 januari hier afhalen.

25 januari 2010: de gemeenteraad van Merchtem keurde de motie van de werkgroep BHV eenparig goed in een gemeenteraadsbeslissing
U kan het PDF bestand met de besluiten van de gemeenteraad van 25 januari.

25 januari 2010: Ook Lennik keurt de motie "hernieuwing engagementen BHV" goed in een gemeenteraadsbeslissing
De gemeenteraad van Lennik keurde eenparig een resolutie goed. U kan het PDF bestand met de gemeenteraadsbeslissing hier afhalen. 'De CD&V-fractieleider onthield zich 'om een kans te geven aan de Koninklijke opdrachthouder', aldus burgemeester Willy Dewaele.

23 december 2009: Meise stemt als eerste de nieuwe motie "hernieuwing engagementen BHV"
Op woendag 23 december was de gemeenteraad van Meise de eerste om zich op initiatief van burgemeester Belgrado (CD&V) unaniem achter de motie (klik hier voor pdf met handtekeningen) te scharen. De Werkgroep BHV feliciteert Meise voor haar voortrekkersrol. De goedkeuring over de partijgrenzen heen is een bewijs dat BHV meer is dan een symbooldossier. Het is een krachtig signaal aan de politici die momenteel over de splitsing onderhandelen en we hopen dat de komende weken de andere gemeenten Meise zullen volgen.

Actie gemeentebesturen Vlaams Brabant
Europese verkiezingen 7 juni 2009
Halle-Vilvoorde in opstand

7 mei 2009: Geen Franstalige verkiezingsaffiches op officiele borden: De werkgroep BHV deed een nieuwe oproep in een brief verstuurd aan alle gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde

"Naar aanleiding van de Europese verkiezingen van 7 juni a.s. dreigen Franstalige verkiezingsaffiches opnieuw het straatbeeld van Vlaams-Brabantse gemeenten zonder faciliteiten te ontsieren.

Het Halle-Vilvoorde Komitee wenste het gemeentebestuur van Affligem van harte geluk met de beslissing dergelijke affiches te overplakken met witte affiches. Inderdaad, het is democratisch niet meer te dulden dat tientallen jaren gewacht moet worden op de parlementaire beslissing de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Dit kan toch niet blijven duren! Vlaams-Brabant wil een provincie zijn als de andere Vlaamse en Waalse provincies. Geen overlappingen en vreemde inmenging ter gelegenheid van eender welke verkiezing!

Vandaag roept Haviko alle 35 Vlaams-Brabantse gemeenten van Halle-Vilvoorde op eenzelfde houding tegen ongrondwettelijke Franstalige affiches voor de Europese verkiezingen aan te nemen. Naar de Vlaamse en federale voogdijoverheid vertrekt de zoveelste brief als herinnering aan de plechtig beloofde splitsing van de kieskring en van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Als u akkoord gaat, komt de provincie Vlaams-Brabant weer een stapje dichter bij haar streefdoel een gewone, niet gehandicapte provincie te zijn. Daarvoor bij voorbaat de oprechte dank van het

Halle-Vilvoorde Komitee

Francis Stroobants
Voorzitter"

5 mei 2009: Geen Franstalige partijen op aanplakborden in Halle lees meer ...
Daartoe werd een reglement goedgekeurd in de gemeenteraad. Alle partijen uit de gemeenteraad krijgen elk telkens 2,5 bij 1,25 meter. "De overblijvende ruimte wordt ter beschikking gesteld van de andere Vlaamse ingediende lijsten", aldus het reglement.

1 mei 2009: Affligem gaat Franstalige verkiezingsaffiches overplakken: lees meer ...
Het Halle-Vilvoorde Komitee feliciteert Affligem en roept in een brief aan alle gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde op om dit voorbeeld te volgen.

29 april 2009: Brievenbus-sticker tegen Franstalige (verkiezings)reklame

Reeds 6 gemeentebesturen, nl. Affligem, Gooik, Overijse, Merchtem, Steenokkerzeel en Grimbergen zullen stickers uitdelen die de inwoners op hun postbus kunnen kleven met het doel Franstalige verkiezingspropaganda te weren. Op de sticker staat: 'Enkel Nederlandstalig drukwerk aub'. De gemeenten volgen hiermee een voorstel van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). De sticker krijgt het wapenschild van de gemeente en wordt gratis bedeeld in alle brievenbussen. Een nieuwe actie om de Vlaamse regeringspartijen (CD&V, VLD en SP.a) onder druk te zetten om het dwingend arrest van het Grondwettelijk Hof uit te voeren in plaats van mee te draaien in de de derde ronde van de Franstalige belangenconflictencarrousel.

30 april 2009: Zestien gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde weigeren kiesbrieven te drukken en te sturen voor de EU-verkiezingen
15 gemeentebesturen uit Halle-Vilvoorde hebben gouverneur Lodewijk De Witte laten weten dat ze uit protest tegen de niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde geen kieslijsten zullen opstellen voor de EU-verkiezingen en ook geen kiesbrieven op hun naam zullen drukken en verzenden. Het gaat om Affligem, Asse, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Londerzeel, Meise, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Zemst. Ook de gemeente Beersel besliste om geen kiesbrieven te drukken en te verzenden (gemeenteraad 1 april). Ternat gaat bij het versturen van de kiesbrieven een protestpamflet bijvoegen tegen de niet-splitsing.
Daarnaast plaatsen reeds 8 gemeenten geen openbare plakborden, nl. Kapelle-op-den-Bos, Ternat, Machelen, Merchtem, Beersel, Grimbergen, Opwijk en Meise. Ze willen hiermee Franstalige verkiezingsaffiches uit het straatbeeld weren, lees meer ... "

13 maart 2009: Burgemeesters Halle-Vilvoorde leggen zich niet neer bij Europese verkiezingen zonder gesplitst BHV en keuren actieplan 2009 goed. U kan het pdf bestand van het persbericht hier afladen.

9 maart 2009: Open Brief aan de gemeentebesturen van Halle Vilvoorde in aanloop van de conferentie van burgemeesters van 13 maart. U kan het pdf bestand van de open brief hier afladen.

3 februari 2009: Overijse wil geen Europese verkiezingen organiseren
2 februari 2009: Lubbeek weigert Europese verkiezingen te organiseren
31 januari 2009: Halle weigert mee te werken aan verkiezingen
14 januari 2009: Affligem weigert haar medewerking te verlenen aan de organisatie van de EU-verkiezingen op 7 juni
Lees het persbericht van de gemeente Affligem. U kan de beslissing van de gemeenteraad hier afladen: pdf bestand of MS-Word bestand
17 december 2008: Lennik verleent geen medewerking aan Europese verkiezingen


14 januari 2009: Keulen zal een boycot van de verkiezingen niet bestraffen (lees meer)


Citaten van Michel Doomst, burgemeester van Gooik, geplukt van zijn webstek
16 januari 2009: Wanneer een dialoog geen uitkomst biedt, wanneer een overleg de discussie enkel maar verhit, wanneer de onderhandeling enkel nog gaat over voorwaarden om te beginnen, is het opportuun de vraag te stellen naar de zin. Is het nog de moeite waard om energie en tijd in zulke uitzichtloze situatie te steken?
We kijken vanuit Vlaanderen te veel naar het federale niveau. Deze houding moeten we omdraaien zodat we zelf het heft in handen nemen. Als de overkant van de taalgrens niet mee wil, het zij zo. We kunnen die verantwoordelijkheid zelf aan. We moeten uitgaan van de redenering van wat we zelf doen, doen we beter. Wanneer daar eenzijdige stappen voor nodig zijn, dan is dat maar zo. Soms moet je bepaalde grenzen overschrijden, enkel om dat ietsje te bereiken. Het wordt tijd dat we in die richting beginnen te denken, want anders zit de volgende generatie sowieso met de gebakken peren.
9 januari 2009: Als volksvertegenwoordiger blijf ik dan ook bij het standpunt over de te volgen weg, met name die van de parlementaire procedure. Ik heb dat wetsvoorstel ingediend, ik wil dat dan ook niet loslaten.
De Franstaligen voelen zich door het wetsvoorstel echter zo benadeeld dat ze weldra een derde belangenconflict zullen inroepen. Ze weten enkel nog niet welk parlement zich nu benadeeld zal voelen. In tegenstelling tot de Vlamingen, kunnen zij kiezen uit een waaier van parlementen die zich wel eens ongesteld voelen. Deze keer wordt een grote kans toegedicht aan het parlement van de Duitstalige gemeenschapÉ Een parlement gelegen in Eupen op 130 kilometer van Brussel, bevoegd voor 9 gemeenten, die samen een kleine 75.000 inwoners tellen, waarvan 95 procent Duitstalig is. Aanvankelijk vroegen wij ons in alle na•viteit af hoe ons voorstel Ÿberhaupt de Franstaligen benadeelde, maar het parlement van de Duitstalige gemeenschap... dat tart elke verbeelding. Waar zijn we dan in godsnaam mee bezig? Zulke muisjes krijgen nog wel eens staartjes.
9 december 2008: Wat wensen die Franstaligen die halsstarrig blijven tegenpruttelen? De uitbreiding van hun grondgebied. De tijd van kolonialisme is voorbij, maar dat is bij bepaalde figuren blijkbaar nog niet doorgedrongen.

Zondag 7 oktober 2007: Open brief van burgemeester Willy De Waele
De burgemeester van Lennik (openVLD) reageert op de "plat op de buik" uitspraken van partijgenoot en minister De Gught in De Zevende Dag.

29 september 2007: Persbericht Conferentie Burgemeesters en Schepenen van Halle-Vilvoorde (klik hier)
De burgemeesters herinneren de Vlaamse onderhandelaars nogmaals aan de gedane beloften voor de splitsing van de kieskring BHV en van het gerechtelijke arrondissement Brussel. Ze roepen alle Vlaamse federale volksvertegenwoordigers op de wetvoorstellen tot splitsing van de kieskring en van het gerechtelijke arrondissement onverwijld goed te keuren, zoals plechtig beloofd op 13 mei 2004.Actie gemeentebesturen federale verkiezingen 2007
Halle-Vilvoorde in opstand

Oproep aan de Vlaamse gemeenten:

Steun de resolutie van de Vlaams-Brabantse burgemeesters
Deze resolutie werd door 24 Vlaams-Brabantse en 2 andere Vlaamse gemeenten (Hulshout en Puurs) goedgekeurd. Haal de resolutie op (3blz pdf).

Verkiezingen van 10 juni 2007: Chronologisch verslag

10 juni 2007: Verkiezingsdag. Het boegbeeld van de burgemeesters, Michel Doomst, wordt in het parlement gekatapulteerd met 28 415 voorkeurstemmen, dit is bijna evenveel voorkeurstemmen als nationaal boegbeeld, gevestigde waarde en lijsttrekker Herman Van Rompuy (31 403 voorkeurstemmen).

10 juni 2007: Burgermeester Willy De Waele van Lennik ging niet stemmen. Aan de voorzitter van het stembureau legt hij in een brief uit waarom (bron www.editiepajot.com). Lees meer ...

29 mei 2007: Essense gemeenteraad vraagt splitsing BHV. Lees meer...

1 mei 2007: In een brief aan het Beerselse gemeentebestuur (met kopij aan alle leden) veroordeelt het Davidsfonds van Beersel het gebrek aan solidariteit van het gemeentebestuur en burgemeester Casaer.
We citeren: "De heer Casaer geeft blijk van meer begrip voor zijn Franstalige medeburgers dan voor de Vlaamse inwoners, die zich dagdagelijks inzetten voor het behoud van het Vlaams karakter, maar met lede ogen moeten toezien hoe de inwijking en dus de verfransing snel toeneemt", of nog: "de zwakke houding van de burgemeester van Beersel zal er zeker niet toe bijdragen de positie van de Vlaamse onderhandelaars te versterken". Lees de volledige brief (pdf bestand).

30 april 2007: De stad Leuven heeft een motie goedgekeurd waarin de splitsing gevraagd wordt van het kies- en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.
Het gaat om de motie die door provincieraad van Vlaams-Brabant was goedgekeurd enkele weken terug .


18 april 2007: Ook de gemeente Puurs heeft de resolutie van de burgemeesters goedgekeurd

18 april 2007: Het college van burgemeester en schepenen van Roosdaal is gehoorzaam
ROOSDAAL: Burgemeester Christine Hemerijckx op internetkrant Editiepajot -Roosdaal: “Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen en daartoe een boycotactie organiseren; het is helemaal niet onze stijl en zeker niet onze taal. Als democratisch en wettelijk verkozenen van het volk willen we de grondwet gehoorzamen. Dat hebben we uiteindelijk met het afleggen van onze eed gezworen.
Als de federale regering de uitspraken van het Arbitragehof tegen zich neerlegt en dus ongehoorzaam is aan de wet en deze “grote” democratische verkozen instelling dan van ons als “kleine” lokale besturen verwacht dat we meedoen aan deze ongehoorzaamheid, kan iedereen toch wel verwachten dat we dit niet zomaar zullen doen. Wie onze actie als een boycot formuleert, moet even de ware feiten van het splitsingsdossier nalezen. Je zal tot de conclusie komen dat, net als het Arbitragehof dat deed, de niet-splitsting van ons kiesarrondissement totaal ongrondwettelijk is. In dat ongrondwettelijke kader verkiezingen organiseren, lijkt ons geen bestuur als een goede huisvader (of huismoeder). Daarom: geen boycot maar een vraag om de wet te respecteren. In de realiteit zullen de colleges van burgemeester en schepenen van Halle-Vilvoorde de verkiezingen dus niet organiseren maar zal het de provinciegouverneur zijn die dit in onze plaats doet. En ... u hoorde het al in de pers: de Minister van Binnenlandse Zaken zal ons niet (kunnen) vervolgen of bestraffen. Laat ons tot slot toch nog even de essentie van de zaak toelichten. Het Brussels gewest is niet het Vlaams gewest. De kiesomschrijving kan dus niet zijn: Brussel en het Vlaamse arrondissement Halle Vilvoorde. Een Vlaamse Arrondissementele kieskring kan dus geen Franstalige lijsten bevatten. Wij vragen met andere woorden aan de federale overheid: “Laat Vlaanderen Vlaams” ”.


6 april 2007: De gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde komen in opstand:
Maar liefst 24 gemeentebesturen van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde hebben beslist om de komende federale verkiezingen van 10 juni 2007 niet te organiseren uit trouw aan de grondwet: Affligem, Asse, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Kampenhout, Kappelle-op-den-Bos, Lennik, Liedekerke, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Zemst. Als primeur buiten Halle-Vilvoorde weigert ook Hulshout (Antwerpen) de verkiezingen te organiseren.
Doen niet mee:
Vilvoorde met Jean-Luc Dehaene als burgemeester en met N-VA mee in de coalitie doet niet mee met de boycot (maar organiseert de verkiezingen "onder voorbehoud"). Ook Zaventem (met VLD burgemeester Francis Vermeiren en CD&V-N-VA schepen Eric Van Rompuy), Steenokkerzeel (VLD burgemeester Servranckx), en Beersel (met CD&V burgemeester Casaer en N-VA in de coalitie) doen voorlopig NIET mee.

26 januari 2007: Burgemeester Willy De Waele in De Standaard: "Onze kieskring bestaat wettelijk niet meer"
lees meer                
Burgemeester Parys van Ternat in Het Laatste Nieuws (5-2-2007)
lees meer


Donderdag 22 maart 2007: Geen proces voor ongehoorzame BHV burgemeesters

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist dat er geen rechtszaak komt tegen enkele burgemeesters van Halle-Vilvoorde. Die uitspraak is nu in beroep bevestigd.
De Brusselse raadkamer besliste vorig jaar al (27 april 2006) dat de 23 burgemeesters van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet voor de correctionele rechtbank moeten terechtstaan. Eric Wantiez en Eric Libert (FDF) hadden klacht ingediend omdat de burgemeesters de Europese verkiezingen van 2004 dreigden te boycotten wegens het niet splitsen van BHV. De boycot werd uiteindelijk afgeblazen toen de Vlaamse partijvoorzitters beloofden in het parlement te stemmen voor de splitsing. Hiervan is niets in huis gekomen, zodat elke Vlaming nu weet dat een unanieme plechtig ondertekende belofte van de Vlaamse paarse partijen totaal waardeloos is. Ook CD&V en NVA hebben hun belofte gebroken om uit de Vlaamse regering te stappen als de splitsing niet werd doorgevoerd.

De Lennikse burgemeester Willy De Waele heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat een buitenvervolgingstelling de burgemeesters goed uitkomt. ,,Want dat maakt onze actie legitiem en dat is interessant voor de parlementsverkiezingen van 2007.'' Bovendien, merkt De Waele op, heeft het Arbitragehof de kieskring BHV ongrondwettelijk verklaard. ,,Dus moet de regering vóór 2007 actie ondernemen om die kieskring te splitsen.''
Op de vraag of hij opnieuw de verkiezingen zou boycotten als dat niet tijdig is gebeurd, antwoordt De Waele: ,,Het college van burgemeesters en schepenen kan geen verkiezingen organiseren in een niet-bestaande kieskring.''
20 mei 2005: De Burgemeesters en Schepenen van Halle Vilvoorde zijn vandaag bijeen gekomen in Staten Generaal in Zemst.

Volgend standpunt werd unaniem goedgekeurd en naar de pers verstuurd:

1. De vergadering waardeert vooral de volgende elementen uit de verklaring van de Vlaamse regering van 18 mei 2005 :

- de bevestiging dat de Vlaamse Regering achter de eis tot splitsing blijft staan ;
- de beslissing dat zij UNANIEM afstand van grondgebied, het toestaan van inschrijvingsrechten of van andere bijkomende voorrechten voor Franstalige inwoners of het toekennen van bevoegdheden aan de Franse Gemeenschap in Vlaanderen verwerpt ;
- de bevestiging dat zij achter de resolutie van het Vlaams Parlement van 21 april 2004 over de steun aan de acties van de Vlaams-Brabantse burgemeesters blijft staan;
- de aankondiging van concrete maatregelen om de territoriale integriteit van Vlaanderen dieper te verankeren en het Vlaams beleid in de Rand te versterken;

2. De vergadering zegt haar steun en medewerking toe aan dit beleid en zal ook op gemeentelijk vlak de nodige initiatieven uitwerken. De vergadering vraagt de Vlaamse Regering een zesmaandelijkse evaluatie van de realisaties op het terrein ;

3. De vergadering kan NIET aanvaarden dat de federale overheid weigert de grondwettelijke indeling van het land te eerbiedigen en weigert een arrest van het Arbitragehof uit te voeren. Vóór de Europese verkiezingen luidde het: er is tijd tot aan de verkiezingen van 2007, nu wil men doen geloven dat het ook nog nadien kan. De vaststelling blijft dat het niet betaamt dat de federale overheid zijn eigen grondwet schendt, de beslissingen van het Arbitragehof – grondwettelijk hof – naast zich neerlegt en aldus de geloofwaardigheid van de rechtsstaat zelf ondermijnt. De vergadering blijft dan ook de uitvoering eisen van het engagement van 13 mei 2004, overgenomen in het Vlaams regeerakkoord: het gaat om de geloofwaardigheid van de politiek, de eerbied voor het gegeven woord en het goed bestuur.

4. De vergadering herhaalt dat de enige oplossing die aan de onaanvaardbare discriminatie van Halle-Vilvoorde een einde kan maken de splitsing volgens de gewest- provincie- en taalgrens is, waarbij Halle-Vilvoorde op dezelfde wijze wordt behandeld als alle andere Vlaamse en Waalse provincies. De taalgrenzen vormen de territoriale basis van deze federale staat en moeten voor iedereen dezelfde gevolgen hebben en op dezelfde wijze toegepast worden.

5. De splitsing van het gerechtelijk arrondissement is daarom, maar ook om redenen van efficiënt bestuur, gewoon een noodzaak voor de burgers.

6. De vergadering waarschuwt ervoor dat het niet ernstig is verkiezingen te organiseren op basis van een wet waarvan het grondwettelijk hof heeft vastgesteld dat hij discrimineert en dus in strijd is met de grondwet; de vergadering oordeelt dat de federale overheid door de kieskring niet te splitsen een zware verantwoordelijkheid op zich laadt en de regelmatigheid van de volgende federale verkiezingen in het gedrang brengt; onze colleges van burgemeesters en schepenen worden dan ook met een niet ernstig uit te voeren opdracht opgezadeld. De federale overheid doet aldus bewust een juridisch vacuum ontstaan.

7. De vergadering herinnert aan de brieven aan het Staatshoofd van 6 juni 2003 en 24 november 2004 en kan zich niet inbeelden dat het staatshoofd zal toelaten dat de burgers van dit land op ongelijke wijze behandeld blijven;

8. Dit persbericht vormt de basis voor een open brief die zal gericht worden aan het staatshoofd, de federale regering, de Vlaamse regering, de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, aan de Vlaamse partijvoorzitters en aan alle colleges van burgemeesters en schepenen van Vlaanderen. Laatstgenoemden zullen verzocht worden deze te ondersteunen.

Persbericht Staten Generaal van de Burgemeesters en Schepenen van Halle-Vilvoorde (pdf bestand)
Persbericht OVV (pdf bestand)
Persbericht VVB, HaViKo en TAK (pdf bestand)
Hoofdpagina http://www.Burgerzin.be of Halle-Vilvoorde Komitee

Waarom zijn de verkiezingen van 10 juni volgens de huidige kieswet ongrondwettig ? Lees de analyse van Professor Matthias Storme

Historiek van de "Actie Burgerzin"