4de Aktie Dienstweigering
uit Burgerzin
Europese Verkiezingen
7 juni 2009
            Steun de burgemeesters, splits kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde /Woensdag 16 maart 2010: 10 BHV-dienstweigeraars vrijgesproken door de correctionele rechtbank in Brussel (persbericht werkgroep BHV)

De door hen ingeroepen reden om niet te zetelen wegens de niet splitsing van de kieskring BHV werd door de rechtbank als geldige reden voor hun dienstweigering erkend. De werkgroep BHV verheugt zich over deze uitspraak, die een hart onder de riem is voor al wie de rechtsstaat hoog in het vaandel voert. De noodzaak om BHV op korte termijn op een grondwetsconforme wijze te splitsen wordt door deze uitspraak alleen maar bekrachtigd. Lees het volledige persbericht ...

Van harte proficiat aan onze advocaten, de medewerkers van de werkgroep BHV, en natuurlijk vooral alle dienstweigeraars die dit mogelijk hebben gemaakt!

De 10 dienstweigeraars uit Halle-Vilvoorde verschenen op woensdag 16 februari 2010 voor de rechter in Brussel (51 ste kamer van de correctionele rechtbank). Ze hadden geweigerd hun medewerking te verlenen aan de organisatie van de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 omdat die ongrondwettig en discriminerend waren wegens de niet-splitsing van BHV (arrest Grondwettelijk Hof mei 2003).
Op de zitting bleek dat het parket pertinent blijft weigeren een ernstig onderzoek à charge en à décharge te voeren. Bovendien werd, in strijd met de letter en de geest van de wet Franchimont, de vraag van beklaagden om een aantal specifieke en pertinente onderzoeksdaden te stellen (waaronder het verhoren van de gemeentebesturen en overheden die hun medewerking aan de verkiezingen van juni 2009 hebben geweigerd) door het parket niet eens beantwoord.

Dit zijn zeer ernstige schendingen van de rechten van de verdediging. Elke burger heeft immers het recht zijn medewerking aan de uitvoering van een discriminerende wet (zoals deze die verkiezingen organiseert op basis van de discriminerende kieskring BHV) te weigeren. Daarvoor strafrechtelijk veroordeeld worden zou strijdig zijn met alle principes van de rechtsstaat.

Donderdag 07 Januari 2010: Stand van zaken vierde actie BHV-dienstweigering uit burgerzin (persbericht werkgroep BHV)

59 BHV-dienstweigeraars

In totaal 59 burgers hebben geweigerd om te zetelen in stem- of telbureaus voor de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 op grond van de ongrondwettigheid van de kieswet, vastgesteld door het Grondwettelijk Hof in arrest 73/2003 omwille van de niet gesplitste kieskring BHV. Daarvan werden er in totaal 16 gedagvaard.

Van de 59 BHV-dienstweigeraars komen er 47 uit Vlaams-Brabant dus bijna 80%. De overige 12 (ongeveer 20%) zitten verspreid over de rest van Vlaanderen (zie tabel hieronder). Opmerkelijk is dat de motivering van een aantal dienstweigeraars werd aanvaard door 3 voorzitters van de kantonhoofdbureaus.

Zo bvb werd in het kanton Lennik de weigering om te zetelen in een stembureau of in een Europees telbureau (in de namiddag) gegrond bevonden, en werden de BHV-dienstweigeraars heraangesteld om te zetelen in een telbureau voor het Vlaams Parlement, waar de grondwettigheidsbezwaren niet bestaan omdat de kieskring BHV er niet van toepassing is. Natuurlijk hebben de BHV-weigeraars deze nieuwe opdracht aanvaard uit burgerzin. Dezelfde burgerzin overigens waarmee ze weigerden hun medewerking te verlenen aan de ongrondwettige verkiezingen voor het Europees Parlement.

16 dagvaardigingen. De parketten vervolgen willekeurig en weigeren elk onpartijdig onderzoek.

Een eerste vaststelling die we kunnen maken is de totale willekeur in het vervolgingsbeleid:
- In Vlaanderen werden, buiten Vlaams-Brabant, 2 BHV-dienstweigeraars effectief vervolgd: 1 in Kortrijk en 1 in Dendermonde.
- In het arrondissement Leuven werden 4 BHV-dienstweigeraars vervolgd (op 5)
- In het arrondissement Halle-Vilvoorde 10 op 42, enkel in de kantons Asse en Meise.

Tweede vaststelling is dat de parketten systematisch weigeren een onpartijdig en volledig onderzoek naar alle omstandigheden van de zaak in te stellen, wat nochtans een elementaire recht van verdediging is. De door beklaagden aangevraagde onderzoeksdaden worden niet eens officieel geweigerd: ze worden gewoon niet beantwoord. De wet Franchimont geeft de beklaagden nochtans het recht bijkomende onderzoeksdaden te eisen. Het vermoeden van onschuld en het recht op een onpartijdig onderzoek - ook a decharge - bestaat blijkbaar niet voor BHV-dienstweigeraars.

Vrijspraak in Dendermonde, veroordelingen in Kortrijk (1) en Leuven (4)

- In de eerste zaak die voorkwam werd de BHV-dienstweigeraar vrijgesproken door de correctionele rechtbank van Dendermonde (vonnis 19de kamer rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde dd. 23 november 2009). Het vonnis was duidelijk en in concreto gemotiveerd. Het parket vond het toch nodig beroep aan te tekenen...
- In de zaken te Kortrijk en te Leuven werden veroordelingen uitgesproken (vonnis 8ste Kamer Rechtbank Eerste Aanleg te Kortrijk dd. 15 december 2009 en vonnis 17de Kamer Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven dd. 5 januari 2010. Tegen al deze vonnissen werd door de beklaagden beroep aangetekend.

Opvallend is o.m. dat deze rechtbanken:
- het parket blindelings volgen en een grondig onderzoek afwijzen; blijkbaar is een onpartijdig en volledig onderzoek niet nodig, want dan zou allicht aan het licht komen hoe willekeurig er opgetreden wordt en dat niet alleen burgers maar ook talrijke gemeentebesturen hun medewerking hebben geweigerd aan de discriminerende wet en dat het parket daar niet wenst op te treden;
- het (nochtans manifest) politiek karakter van het beweerd misdrijf afwijzen en dit op basis van de zeer aanvechtbare beperkende interpretatie die door het Hof van cassatie aan het begrip politiek misdrijf wordt gegeven;
- het niet aandurven hierover een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, hoewel het Grondwettelijk Hof, dat bevoegd is om de conformiteit van een wet met de grondwet te beoordelen, uiteraard ook bevoegd is om de interpretatie die het Hof van cassatie (op eigen houtje) aan het begrip politiek misdrijf geeft, op haar grondwettigheid te toetsen;
- het blijkbaar normaal vinden dat een burger verplicht wordt mee te werken aan een discriminatie, zelfs indien hij dat moreel en politiek niet met zijn geweten in overeenstemming kan brengen en dus wettige (en zelfs grondwettige) redenen heeft om zijn medewerking te weigeren;

Tegen de vonnissen van Kortrijk en Leuven wordt beroep ingesteld.

De 10 zaken in het arrondissement Brussel zijn nog niet in gereedheid om te pleiten. Ook hier worden bijkomende onderzoeksdaden gevraagd (tot nog toe zonder enig antwoord...).

Blijkbaar hebben de parketten en de rechtbanken meer dan voldoende tijd om zich bezig te houden met het vervolgen van onschuldige burgers die niet anders doen dan hun medewerking weigeren aan de uitvoering van een wet die ongrondwettig en discriminerend werd bevonden door het hoogste gerechtshof van dit land. Dat is blijkbaar makkelijk en geeft blijkbaar sommige parketten en rechtbanken een 'goed gevoel' als beschermer van het regime. In feite ondergraven ze daarmee zelf de rechtsstaat. In deze tijden waar het vertrouwen in het gerecht reeds zo ondermijnd is, zou men verwachten dat het gerecht optreedt als behoeder van de rechtsstaat en van de grondwet... en niet als handlanger van een Belgisch regime dat manifest weigert een arrest van het Grondwettelijk Hof uit te voeren.

Wellicht is de vrees van het gerecht dat het onmogelijk wordt om nog verkiezingen te organiseren groter dan het rechtsgevoel en het respect voor de grondwet en de algemene rechtsbeginselen.

De Werkgroep BHV gaat ervan uit dat burgers die niet wensen mee te werken aan een discriminerend verklaarde wet onmogelijk strafbaar kunnen zijn en dat uiteindelijk het recht zal zegevieren. Anders oordelen is de wereld op zijn kop plaatsen en de ongrondwettig handelende overheid in bescherming nemen tegen de onschuldige burger.

Er wordt aan herinnerd dat naar aanleiding van de vorige BHV-dienstweigeringsactie reeds vijf klachten werden ingediend tegen Belgie voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (zie hier voor meer info en meer specifiek de documenten persbericht Straatsburg en verzoekschrift Straatsburg).

De werkgroep BHV rekent op de solidariteit van de Vlamingen om de gerechtskosten en eventuele boetes te betalen en heeft daarvoor een steunfonds opgericht. Steunen kan op rekening 436-6257621-16 van het Halle-Vilvoorde Komitee, Beatrijslaan 6, 1850 Grimbergen.

Overzicht effectieve dienstweigeraars over Vlaanderen: totaal 59
     Vlaams-Brabant: Totaal 47
             Leuven: 5 (waarvan 4 vervolgd en veroordeeld in 1ste aanleg)
             Halle-Vilvoorde: 42 (10 vervolgingen)
     Rest Vlaanderen: 12
             Dendermonde : 1 vrijspraak (beroep door parket!)
             Kortrijk : 1 veroordeling (beroep hangend)

Verdeling over de kantons van Halle-Vilvoorde: totaal 42
             Asse: 15 (waarvan 5 vervolgingen)
             Halle: 5
             Lennik: 7
             Londerzeel: 1
             Meise: 5 (vijf vervolgingen)
             Vilvoorde: 1
             Zaventem: 8

- 15 april 2009: start 4de actie BHV-dienstweigering en klacht Straatsburg
             - Persbericht werkgroep BHV: vierde BHV-dienstweigeringsactie tegen ongrondwettige Europese verkiezingen
             - Zevenvoudige klacht tegen Belgie bij het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg
             - Volledige tekst van het verzoekschrift voor het Hof voor de Rechten van de Mens

Oproep tot dienstweigering uit gewetensbezwaar en burgerzin
Steun de burgemeesters!

Vindt u het normaal dat er Waalse verkiezingen worden gehouden in Londerzeel, Zemst of Liedekerke? Vindt u het normaal dat u gevraagd wordt om die verkiezingen mee te organiseren? Wij niet !

De werkgroep BHV (Halle-Vilvoorde Komitee, Vlaamse Volksbeweging en Taal Aktie Komitee), onder auspiciën van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, herhalen daarom voor de vierde keer hun oproep tot BHV-dienstweigering uit burgerzin: ga stemmen, maar ga niet zetelen in een stembureau of telbureau voor de Europese verkiezingen.

De doelstelling is eenvoudig en klaar : het houden van Waalse en Frans-Brusselse verkiezingen in HALLE-VILVOORDE ONMOGELIJK MAKEN !

Aan alle deelnemers vragen wij om, zodra zij de oproepingsbrief hebben ontvangen, via aangetekende brief hun weigering te zetelen mee te delen aan de voorzitter van het kies- of telbureau. Dit kan gebeuren door middel van de MODELBRIEF ACTIE BURGERZIN 2009 die u hier (pdf bestand) kan ophalen. Het MSWord bestand kan gemakkelijk aangepast worden met uw persoonlijke gegevens. Een samenvatting van alle praktische schikkingen en meer informatie over de gevolgen van dienstweigering kan u hieronder vinden:
  • MODELBRIEF ACTIE BURGERZIN 2009: Klik om het MS Word of PDF bestand op te halen
  • INSCHRIJVING VIA WEB-FORMULIER (BIJ VOORKEUR): Klik hier
  • INSCHRIJVING via PAPIER OF E-POST (1/2 blz): Klik hier om het bestand (MSWord document) op te halen
  • NATIONALE OPROEP EN INFOPAMFLET: Gebruik deze oproep om af te drukken en de actie verder te verspreiden. klik hier (PDF bestand)
  • STEUN DE ACTIE BURGERZIN met een financiële bijdrage


De ongrondwettelijke kieskring B-H-V


Verhofstadt gaf blijk van weinig burgerzin.
Het Grondwettelijk Hof werd door paars buitenspel gezet. Leterme en Van Rompuy doen niet beter


Toelichtingen bij de Vierde Actie Burgerzin


Waarom?

De kieskring BHV werd nog steeds niet gesplitst. Ondanks de plechtige belofte van alle Vlaamse partijen na de succesvolle betoging te Halle van 9 mei 2004. Ondanks het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003, waarbij de kieskring ongrondwettig en discriminerend werd verklaard en de federale wetgever werd verplicht om de wet aan te passen. Ondanks de plechtige beloften van CD&V (en VLD ?) in 2007 om niet in een regering te treden zonder de splitsing van BHV.

Door de niet gesplitste kieskring BHV wordt een groot deel van Vlaanderen – het gehele arrondissement Halle-Vilvoorde (meer dan 550 000 inwoners) - voor de Europese verkiezingen (zoals voor de federale senaat) bij het tweetalig hoofdstedelijk gebied gevoegd, en dus samen met Brussel als deel van het Waals-Brusselse kiesgebied beschouwd.

Waalse en Frans-Brusselse kandidatenlijsten dringen zo tot diep in Vlaanderen door - tot aan de poorten van Mechelen. Happart, Reynders, Maingain, Di Rupo, Milquet: ze zijn kandidaat in Gooik, Lennik, Halle, Kapelle-op-den-Bos, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Zemst en nog 28 andere Vlaamse gemeenten!

Meer nog, om in Vlaams-Brabant stemmen van elkaar af te snoepen, moeten ze tegen elkaar opbieden in de verdediging van de francofonie en de verfransing van Vlaams-Brabant.

In Wallonië daarentegen kan alleen voor Waalse en Frans-Brusselse lijsten worden gestemd. Vlaamse partijen en kandidaten moeten dus in een groot deel van het Nederlands taalgebied (nl. Halle-Vilvoorde) in concurrentie treden met Waalse partijen en kandidaten, het omgekeerde gebeurt niet ! Als dat geen discriminatie is!

De niet-gesplitste kieskring is zonder meer in strijd met de grondwettelijke indeling van het land in taalgebieden, gewesten en gemeenschappen en met de federale loyauteit die respect voor elkaars taal- en grondgebied vereist.


Splits zelf de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

"Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt aanhoord, zolang gij stamelend bidt of bedelt bij de poort." (Willem Elsschot)

Plechtige beloften aan de kiezers in 2004 en 2007, discriminatie vastgesteld door een arrest van het Grondwettelijk Hof, het laat de Vlaamse regeringspartijen ijskoud. Ze zijn kennelijk niet in staat om voor die splitsing te zorgen. Ze draaien liever mee in een carrousel van onwettelijke belangenconflicten waarbij de vele Franstalige parlementjes tot 5 keer na elkaar de democratische werking van het federale parlement mogen lamleggen. Bij de minste onderhandeling zitten de Vlaamse partijen al met een pak toegevingen klaar. En dat enkel om de grondwet te doen toepassen.

Maar Waalse verzuchtingen zoals herfinanciering van het onderwijs, de Francorchampswet (toelating tabaksreclame), de snelbelgwet en het vreemdelingenstemrecht konden wel met steun van Vlaamse regeringspartijen goedgekeurd worden. Telkens werden heilige beloften ingeslikt.

We zijn het nu echt beu. Belofte maakt schuld. De termijn voor het uitvoeren van het arrest van het Grondwettelijk Hof is bijna twee jaar verstreken ! BHV moet eindelijk gesplitst worden: zonder prijs.

De tijd van vragen is voorbij

Er is geen andere uitweg meer dan zelf voor de splitsing te zorgen. In uitzonderlijke omstandigheden zijn uitzonderlijke middelen gerechtvaardigd.

"Er is nood aan een nieuwe, politiek gemotiveerde elite die, over de partijpolitieke grenzen heen, solidair voor de belangen van onze gemeenschap opkomt EN DIE DESNOODS DURFT REBELLEREN TEGEN ALLES EN ALLEN DIE DEZE BELANGEN AANVALLEN." (Manu Ruys)


Tindemans (1977) en Verhofstadt (2007)
Verhofstadt en de paarse regering lapten de grondwet
en het Grondwettelijk Hof aan hun laars. Leterme (2008) en Van Rompuy (2009) doen niet beter.

Hoe ? Door BHV-dienstweigering uit burgerzin.

Wordt u opgeroepen om als voorzitter, bijzitter of plaatsvervanger te zetelen in een stembureau (voormiddag) of een stemopnemingsbureau A (telbureau namiddag) voor de Europese verkiezingen, weiger dan op gemotiveerde wijze uw medewerking. Hierboven vindt u een modelbrief (klik hier), die u aangetekend dient te verzenden zodra u de uitnodiging ontvangt om te zetelen (in een stembureau 's morgens of in een telbureau A voor de Europese verkiezingen 's namiddags). Zo wordt uw weigering duidelijk politiek gemotiveerd en onderbouwd. Zend ons een kopie van dit ondertekend document (of BIJ VOORKEUR: stuur ons een electronische scan naar secretariaat@haviko.org). Bewaar ook zelf een exemplaar, samen met het bewijs van aangetekende verzending.

Noteer dat wie aangesteld wordt in een telbureau B voor het Vlaams Parlement (stemopnemingsbureau B op de aanstellingsbrief) geen reden heeft om dienst te weigeren: daar is de kieskring gesplitst !

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een dienstweigering ?

Dienstweigering zonder wettige reden is strafbaar. U kan, in het slechtste geval, een boete oplopen (gewoonlijk rond 500 Euro maar maximaal 1200 Euro, in het verleden heeft HaViKo steeds deze boetes kunnen terugbetalen). Er zijn geen andere sancties, maar een eventuele veroordeling komt wel op het strafregister. Pas na vijf jaar kan een verzoek ingediend worden om de veroordeling uit het strafregister te schappen.

Gezien de ongrondwettigheid van de niet-gesplitste kieskring en dus ook de ongrondwettigheid van de Europese verkiezingen zijn er tal van juridische argumenten om uw dienstweigering te staven.

Vooreerst handelt u uit gewetensnood en een onweerstaanbare dwang, omwille van een hoger belang, nl. het doen eerbiedigen van de grondwet (indeling in taalgebieden, gewesten en gemeenschappen - verbod op discriminatie). Bovendien geldt de onwettigheid en discriminatie ook als wettige reden om niet te zetelen. Deze elementen kunnen op zich reeds voldoende zijn om vrijspraak te bekomen.

Verder is het duidelijk dat uw weigering politiek van aard is. Ze is immers gericht tegen de politieke instellingen van het land en beoogt meer bepaald het houden van Waalse verkiezingen in het Vlaamse Halle-Vilvoorde onmogelijk te maken. Een politiek misdrijf kan alleen voor het Hof van Assisen vervolgd worden maar het is weinig waarschijnlijk dat men een Assisenproces zal opstarten voor dergelijk gering vergrijp. Juristen zeggen dan : "De minimis non curat praetor", of vrij vertaald : "Je mag niet met een kanon schieten op een mug." De meeste rechtbanken hebben echter tot nog toe geweigerd dit politiek karakter te aanvaarden!

Samengevat: het lijkt dus waarschijnlijk dat de parketten in de meeste gevallen zullen beslissen om geen vervolging in te stellen, ook al om politieke processen te vermijden.

Bij de vorige actie in 2007 schreven meer dan 1500 personen zich in als dienstweigeraar. Uiteindelijk werden er een 200-tal effectief opgeroepen om te zetelen. Een kleine zeventig onder hen werden vervolgd! Er werden slechts vier voorwaardelijke veroordelingen uitgesproken (en die worden nog betwist voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Staatsburg), alle andere zaken zijn uiteindelijk verjaard verklaard. Er werden ook reeds vrijspraken bekomen: door het Hof van Beroep te Gent, bij arrest van 29 april 2004, en door het Hof van Beroep te Brussel op 20 mei 2008 (dit laatst arrest werd vernietigd door een zeer betwistbaar arrest van het Hof van cassatie van 9/1/2009, waarna uiteindelijk verjaring werd uitgesproken).

Met nog meer deelnemers aan de actie wordt het organiseren van Waalse verkiezingen in het Vlaamse Halle-Vilvoorde, gezien het steeds stijgend tekort aan voorzitters en bijzitters, effectief onmogelijk. En dat is het uiteindelijke doel van de actie: de federale overheid beletten nog Waalse verkiezingen te houden in een deel van Vlaanderen.

Want het omgekeerde, Vlaamse lijsten (met Verhofstadt, Leterme, Vandelanotte, De Wever, Dedecker of Dewinter) in Wallonië is ondenkbaar. Hoelang zouden de Walen dat trouwens aanvaarden ? Niet één verkiezing !

Vlaams Parlement en Grondwettelijk Hof aan onze kant

Het Vlaams parlement, de provincieraad van Vlaams-Brabant, talrijke gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde en elders in Vlaanderen keurden een resolutie goed waarin ze stellen dat de huidige regeling, gezien haar strijdigheid met de grondwet en de hiervoor aangehaalde algemene rechtsbeginselen, haar legitimiteit heeft verloren".

Zoals gezegd heeft ook het Grondwettelijk Hof de kieskring BHV ongrondwettelijk verklaard.

Zou men werkelijk iemand straffen omdat hij op vreedzame wijze weigert mee te werken aan verkiezingen die de fundamentele grondwettelijke indeling van het land flagrant met de voeten treden ? Een verkiezingsregeling waarvan gans Vlaanderen vindt dat ze haar rechtskracht heeft verloren ? Waarvan het Grondwettelijk Hof heeft vastgesteld dat ze discrimineert ?

Wie zou er eigenlijk op het strafbankje moeten zitten : de federale overheid die haar eigen grondwet en een uitspraak van het Grondwettelijk Hof miskent of de burger die de grondwet wil doen naleven ?

Wat als u toch vervolgd zou worden ?

Indien dat zou gebeuren, en u hebt zich VOORAF bij ons aangemeld EN uw weigering gemotiveerd met de hier beschreven modelbrief, dan zullen wij u met juridische raad bijstaan. Ons steunfonds zal ook waar nodig, en in de mate van de ingezamelde middelen, financieel bijspringen. Tot nog toe konden alle gerechtskosten en boetes uit het steunfonds betaald worden. We rekenen daar op de Vlaamse solidariteit, die het mogelijk moet maken minstens de grootste nood te lenigen.

Uw weigering te zetelen blijft natuurlijk wel een individuele beslissing, die u in eer en geweten neemt. Een vrijspraak kan immers nooit gegarandeerd worden.

Dienst weigeren vraagt een persoonlijk engagement en vereist ook heel wat inspanning (o.a. nauwgezet het verloop van uw procedure opvolgen, eventueel politieverhoor, proces opvolgen enz...) ! Wie niet uit persoonlijke overtuiging handelt kan niet rekenen op onze steun !

Wordt de actie in brede Vlaamse kring gesteund ?

Het antwoord is ondubbelzinnig : ja. Meer dan 300 vooraanstaande Vlamingen hebben hun morele steun aan de actie toegezegd (klik hier voor de lijst).

Meer dan 1500 personen hebben zich bij de vorige actie als kandidaat-dienstweigeraar gemeld.

Bijna 400 Vlaamse verenigingen ondersteunen de huidige oproep in een brief aan de Vlaamse politici en partijen met de woorden: "Als BHV niet gesplitst is vóór de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 wordt opnieuw massale steun aan de Vlaams-Brabantse burgemeesters en een nieuwe ‘Dienstweigering’ aan de ongrondwettelijke Europese verkiezingen voorbereid."

De actie sluit ook aan bij de weigering van een groot aantal burgemeesters en bestuurscolleges uit Halle-Vilvoorde om nog verkiezingen te organiseren. Dienst weigeren is dus ook aan deze acties meewerken, ze versterken en daadwerkelijk ondersteunen.


BESLUIT DERDE BHV-DIENSTWEIGERINGSACTIE
Federale verkiezingen 10 juni 2007


Voor het volledig verslag van de vorige dienstweigeringsacties, klik hier

De derde BHV-dienstweigeringsactie voor de splitsing van BHV, georganiseerd door de werkgroep BHV ter ondersteuning van de colleges van burgemeesters en schepenen van Halle-Vilvoorde, is uitgegroeid tot een groot succes.

1) Sterke groei van het aantal BHV-dienstweigeraars :

Uit het overzicht hieronder blijkt het aantal kanidaat-dienstweigeraars, het aantal effectieve dienstweigeraars en het aantal vervolgden bij de drie opeenvolgende acties voor de verkiezingen van 2003 (federaal), 2004 (Europees) en 2007 (federaal). Bij elke opvolgende actie kon een verdrievoudiging van het effectief aantal opgeroepen dienstweigeraars vastgesteld worden.


Aantal ingeschreven dienstweigeraars

Aantal effectieve en vervolgde dienstweigeraars

Dat belooft op zich reeds voor de volgende actie (Europese verkiezingen van 7 juni 2009).

2) Ook op gerechtelijk vlak kan van een succes gesproken worden:

- In Vlaams-Brabant – en dat is toch de provincie waar het om draait - werden alle 61 gedagvaarde dienstweigeraars vrijgesproken door het Hof van Beroep te Brussel.
- Het arrest van 20 mei 2008 van het Hof van Beroep te Brussel heeft een grote principiële waarde: de motivering is zeer algemeen en kan door elke toekomstige BHV-dienstweigeraar ingeroepen worden (zie voor de eigenlijke motivering het arrest vanaf blz. 7) ;
- Het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 20 mei 2008 heeft betrekking op de kieskring BHV en is dus het meest relevante, want het is precies de kieskring waar het over gaat, en trouwens ook deze waar het grootst aantal dienstweigeraars werd geteld (61 van de 69)! (De 4 veroordelende arresten van het Hof van Beroep te Gent steunen de veroordeling mede op de overweging dat het in die zaken precies niet om de kieskring BHV ging) ;
- Meer nog, uiteindelijk moeten er zelfs geen effectieve boetes betaald moeten worden en zijn er op de 69 vervolgingen slechts vier veroordelingen tot een boete met uitstel (de 4 van Dendermonde).
- Alle dienstweigeraars werden efficiënt bijgestaan door de raadslieden aangesteld door de werkgroep BHV (op één na, die koos voor een eigen advocaat, waarmee overigens nauw werd samengewerkt).
- Teleurstellend blijft dat tot nog toe het politiek karakter van de actie niet werd aanvaard; volgens de grondwet is enkel het Assisenhof bevoegd voor politieke misdrijven. Het fundamenteeel grondwettelijk recht om door een volksjury te worden beoordeeld werd dus miskend.
- De actie kon rekenen op ruime solidariteit in Vlaanderen, ook op financieel vlak. Talrijke burgers en organisaties stortten een bijdrage in het solidariteitsfonds, waarvoor dank ! Ook 17 gemeenten uit Halle-Vilvoorde beslisten de acties van het Halle-Vilvoorde Komitee financieel te steunen, zie onder.


TOEKOMST

De rechtspraak van het Hof van Beroep te Brussel is een grote doorbraak. Het betekent een overwinning voor de rechtsstaat: ook de federale wetgever moet de grondwet eerbiedigen en de arresten van het Grondwettelijk Hof te goeder trouw uitvoeren. Het is ook een hart onder de riem voor de burgemeesters en de bevolking van Vlaams-Brabant en van gans Vlaanderen, want het betekent dat de ongrondwettigheid van de kieskring geldig als motief kan ingeroepen worden om niet mee te werken aan ongrondwettige verkiezingen. Verkiezingen zonder splitsing van de kieskring zullen het land in een niet te voorziene rechteloosheid storten.

Na de vrijspraak op principiële gronden door het Hof van Beroep te Brussel ligt de weg open voor een volgende actie bij de Europese (en federale??) verkiezingen van 7 juni 2009 (indien de kieskring dan nog niet gesplitst zou zijn).

Dit geldt des te meer daar de juridische positie dan NOG STERKER zal zijn. Immers op dat ogenblik zal er GEEN TWIJFEL meer over bestaan dat de niet aangepaste indeling in kieskringen niet alleen ongrondwettig is maar ook dat de termijn die door het Grondwettelijk Hof was gegeven, verstreken is. Want ook dat is belangrijk: de enkele veroordelende arresten van het Hof van Beroep te Gent steunen ook op de overweging dat de termijn die door het Grondwettelijk Hof aan de wetgever werd gegund op 10 juni 2007 nog niet was verstreken (die zou volgens bepaalde interpretaties pas verstrijken op 19 of 24 juni 2007). Bij volgende verkiezingen (zonder wetgevende aanpassing) kan het niet verstrijken van die overgangstermijn NIET MEER ALS EXCUUS ingeroepen worden.

Die termijn is intussen al bijna twee jaar vestreken.

Het is nog nooit vertoond dat de federale wetgever WEIGERT een arrest van het Grondwettelijk Hof uit te voeren ! De federale wetgever ondergraaft hier zelf de RECHTSSTAAT en zet het legaliteitsprincipe op de helling.

De werkgroep BHV treft nu reeds voorbereidingen om bij niet-splitsing van de kieskring BHV een nieuwe massale dienstweigeringsactie op te zetten voor de volgende (eventueel vervroegde) federale verkiezingen, maar ook voor de onafwendbare Europese verkiezingen van 7 juni 2009. De verantwoordelijkheid voor het teloorgaan van de rechtsstaat zal dan alleen bij de federale wetgever gezocht kunnen worden.

Het is de jongste maanden zonneklaar geworden dat de splitsing van BHV door de Franstalige partijen louter als chantagemiddel wordt gebruikt om Brussel territoriaal uit te breiden en met Wallonië te verbinden. Voor wie daaraan nog mocht twijfelen verwijzen we naar de recente artikelen die daarover in de Franstalige pers zijn verschenen en waarbij de maskers zijn afgevallen: het gaat over het inpalmen van Vlaams grondgebied.

De werkgroep BHV herhaalt dat zij geen zogenaamde “onderhandelde” oplossing zal aanvaarden en dat het schriftelijk engagement van de Vlaamse partijen om BHV te splitsen zonder toegevingen (lees : zonder voor de Francofone chantage door de knieën te gaan) moet worden nagekomen.


VERSLAG VAN DE VOORBIJE DIENSTWEIGERINGSAKTIES

Voor het verloop derde (verkiezingen juni 2007), tweede en eerste dienstweigeringsactie actie klik hier