3de Aktie Dienstweigering
Verkiezingen 10 juni 2007
Steun de burgemeesters, splits kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde /
BESLUIT DERDE BHV-DIENSTWEIGERINGSACTIE

De derde BHV-dienstweigeringsactie voor de splitsing van BHV, georganiseerd door de werkgroep BHV ter ondersteuning van de colleges van burgemeesters en schepenen van Halle-Vilvoorde, is uitgegroeid tot een groot succes.

1) Sterke groei van het aantal BHV-dienstweigeraars :

Uit het overzicht hieronder blijkt het aantal kanidaat-dienstweigeraars, het aantal effectieve dienstweigeraars en het aantal vervolgden bij de drie opeenvolgende acties voor de verkiezingen van 2003 (federaal), 2004 (Europees) en 2007 (federaal). Bij elke opvolgende actie kon een verdrievoudiging van het effectief aantal opgeroepen dienstweigeraars vastgesteld worden.


Aantal ingeschreven dienstweigeraars

Aantal effectieve en vervolgde dienstweigeraars

Dat belooft op zich reeds voor de volgende actie (Europese verkiezingen van 7 juni 2009).

2) Ook op gerechtelijk vlak kan van een succes gesproken worden:

- In Vlaams-Brabant – en dat is toch de provincie waar het om draait - werden alle 61 gedagvaarde dienstweigeraars vrijgesproken door het Hof van Beroep te Brussel.
- Het arrest van 20 mei 2008 van het Hof van Beroep te Brussel heeft een grote principiële waarde: de motivering is zeer algemeen en kan door elke toekomstige BHV-dienstweigeraar ingeroepen worden (zie voor de eigenlijke motivering het arrest vanaf blz. 7) ;
- Het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 20 mei 2008 heeft betrekking op de kieskring BHV en is dus het meest relevante, want het is precies de kieskring waar het over gaat, en trouwens ook deze waar het grootst aantal dienstweigeraars werd geteld (61 van de 69)! (De 4 veroordelende arresten van het Hof van Beroep te Gent steunen de veroordeling mede op de overweging dat het in die zaken precies niet om de kieskring BHV ging) ;
- Meer nog, uiteindelijk moeten er zelfs geen effectieve boetes betaald moeten worden en zijn er op de 69 vervolgingen slechts vier veroordelingen tot een boete met uitstel (de 4 van Dendermonde).
- Alle dienstweigeraars werden efficiënt bijgestaan door de raadslieden aangesteld door de werkgroep BHV (op één na, die koos voor een eigen advocaat, waarmee overigens nauw werd samengewerkt).
- Teleurstellend blijft dat tot nog toe het politiek karakter van de actie niet werd aanvaard; volgens de grondwet is enkel het Assisenhof bevoegd voor politieke misdrijven. Het fundamenteeel grondwettelijk recht om door een volksjury te worden beoordeeld werd dus miskend.
- De actie kon rekenen op ruime solidariteit in Vlaanderen, ook op financieel vlak. Talrijke burgers en organisaties stortten een bijdrage in het solidariteitsfonds, waarvoor dank ! Ook 17 gemeenten uit Halle-Vilvoorde beslisten de acties van het Halle-Vilvoorde Komitee financieel te steunen, zie onder.


TOEKOMST

De rechtspraak van het Hof van Beroep te Brussel is een grote doorbraak. Het betekent een overwinning voor de rechtsstaat: ook de federale wetgever moet de grondwet eerbiedigen en de arresten van het Grondwettelijk Hof te goeder trouw uitvoeren. Het is ook een hart onder de riem voor de burgemeesters en de bevolking van Vlaams-Brabant en van gans Vlaanderen, want het betekent dat de ongrondwettigheid van de kieskring geldig als motief kan ingeroepen worden om niet mee te werken aan ongrondwettige verkiezingen. Verkiezingen zonder splitsing van de kieskring zullen het land in een niet te voorziene rechteloosheid storten.

Na de vrijspraak op principiële gronden door het Hof van Beroep te Brussel ligt de weg open voor een volgende actie bij de Europese (en federale??) verkiezingen van 7 juni 2009 (indien de kieskring dan nog niet gesplitst zou zijn).

Dit geldt des te meer daar de juridische positie dan NOG STERKER zal zijn. Immers op dat ogenblik zal er GEEN TWIJFEL meer over bestaan dat de niet aangepaste indeling in kieskringen niet alleen ongrondwettig is maar ook dat de termijn die door het Grondwettelijk Hof was gegeven, verstreken is. Want ook dat is belangrijk: de enkele veroordelende arresten van het Hof van Beroep te Gent steunen ook op de overweging dat de termijn die door het Grondwettelijk Hof aan de wetgever werd gegund op 10 juni 2007 nog niet was verstreken (die zou volgens bepaalde interpretaties pas verstrijken op 19 of 24 juni 2007). Bij volgende verkiezingen (zonder wetgevende aanpassing) kan het niet verstrijken van die overgangstermijn NIET MEER ALS EXCUUS ingeroepen worden.

Die termijn is intussen al bijna twee jaar vestreken.

Het is nog nooit vertoond dat de federale wetgever WEIGERT een arrest van het Grondwettelijk Hof uit te voeren ! De federale wetgever ondergraaft hier zelf de RECHTSSTAAT en zet het legaliteitsprincipe op de helling.

De werkgroep BHV treft nu reeds voorbereidingen om bij niet-splitsing van de kieskring BHV een nieuwe massale dienstweigeringsactie op te zetten voor de volgende (eventueel vervroegde) federale verkiezingen, maar ook voor de onafwendbare Europese verkiezingen van 7 juni 2009. De verantwoordelijkheid voor het teloorgaan van de rechtsstaat zal dan alleen bij de federale wetgever gezocht kunnen worden.

Het is de jongste maanden zonneklaar geworden dat de splitsing van BHV door de Franstalige partijen louter als chantagemiddel wordt gebruikt om Brussel territoriaal uit te breiden en met Wallonië te verbinden. Voor wie daaraan nog mocht twijfelen verwijzen we naar de recente artikelen die daarover in de Franstalige pers zijn verschenen en waarbij de maskers zijn afgevallen: het gaat over het inpalmen van Vlaams grondgebied.

De werkgroep BHV herhaalt dat zij geen zogenaamde “onderhandelde” oplossing zal aanvaarden en dat het schriftelijk engagement van de Vlaamse partijen om BHV te splitsen zonder toegevingen (lees : zonder voor de Francofone chantage door de knieën te gaan) moet worden nagekomen.


FINANCIELE STEUN

Intussen komt de financiële steun voor de 69 BHV-processen op gang, niet in het minst vanuit de gemeenten van Vlaams Brabant: De gemeenteraden en colleges van burgemeester en schepenen van 17 Vlaams-Brabantse gemeenten, nl. Affligem, Asse, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Kapelle-op-den-bos, Lennik, Liedekerke, Londerzeel, Meise, Overijse, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Zemst hebben reeds daadwerkelijke financiële steun toegezegd, vele andere Vlaams-Brabantse gemeenten en steden overwegen dit voorbeeld te volgen. Enkele gemeenten hebben geweigerd (zoals Beersel, Dilbeek). In Dilbeek werd dan weer wel door een schepen een steunfonds opgericht. Vele mandatarissen van provincie- en gemeenteraad hebben een zitpenning afgestaan om het boetefonds te spijzen. Ook vele afdelingen van de Vlaamse verenigingen zoals ANZ, Davidsfonds, Marnix Ring en andere, alsook Vlaams Belang, CD&V en N-VA partijafelingen hebben belangrijke steun overgemaakt. Individuele financiële steun voor de BHV-dienstweigeringsactie, hoe gering ook, is van harte welkom (klik hier).


KALENDER VAN DE VOORBIJE EN KOMENDE PROCESDAGEN

Voor het verloop van de processen van de derde actie (verkiezingen juni 2007) klik hier
CHRONOLOGISCH VERSLAG TOT AAN DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007

29 juni: De kamer en senaat kwamen gisteren voor het eerst bijeen om over de geldigheid van de verkiezingen te beslissen.
Uiteindelijk ontving de Kamer 624 bezwaarschriften als gevolg van onze oproep van 17 juni.
Voor de senaat zijn nog(?) geen precieze cijfers bekend - men spreekt van een "400-tal" in het verslag - terwijl er volgens onze tellingen minstens 461 bezwaarschriften werden verstuurd.

Meer dan 1.000 bezwaarschriften naar prullenmand verwezen in Kamer en Senaat
- Verslag van de commmissievergaderingen van Kamer en Senaat (D. Joly, Randbelangen): Klik hier
- Voor de verdediging van onze bezwaarschriften in de commissie stond Bart Laeremans moederziel alleen: Klik hier
- Uittreksel uit het kamersverslag van 28 juni, met tussenkomsten van Bart Laeremans, Michel Doomst en Gerolf Annemans: PDF bestand (3 blz)

17 juni: We deden een laatste maal beroep op uw burgerzin met volgende oproep gericht aan ALLE Vlamingen:
Dien bezwaar in bij de kamer en senaat tegen de ongrondwettige en discriminerende verkiezingen van 10 juni, door volgende twee brieven met gewone post te versturen naar de kamer en senaat, ten laatste op maandag 25 juni. De bezwaarschriften worden door de kamer en senaat besproken op 28 juni. Stuur een kopij van uw brief naar secretariaat@haviko.org, zodat wij een idee hebben van het aantal bezwaarschriften.

Modelbrief bezwaarschrift kamer
Modelbrief bezwaarschrift senaat


14 juni: Er waren 1510 inschrijvingen voor de derde dienstweigeringsactie
Enkel wie inschreef en onze richtlijnen volgt kan op onze steun rekenen.

14 juni: Er zijn ons nu 188 effectieve dienstweigeraars bekend
Deze burgers hebben hun aanstelling als voorzitter of bijzitter in een kies- of telbureau geweigerd, en dit met onze modelbrief aan de voorzitter van het hoofdkantonbureau (een vrederechter) meegedeeld, ondanks bedreiging met vervolging.

Hieronder de verdeling van de effectieve dienstweigeraars over de verschillene kantons (de 6 kantons van Halle Vilvoorde worden apart vermeld):
46 Halle
17 Meise
21 Lennik
20 Asse
15 Zaventem
5 Vilvoorde
6 Brussel (alle kantons samen)
9 Leuven
49 rest Vlaanderen
-----------------
188 Totaal

Daarvan zijn er 41 die werden opgeroepen als voorzitter van een stem- of telbureau, waaronder minstens 22 advocaten, gerechtsdeurwaarders of notarissen.


12 juni: Nabeschouwingen bij de verkiezingen van 10 juni. De nederlaag van paars in Vlaanderen is een overwinning voor de bevolking van Halle-Vilvoorde. Lees meer


7 juni 2007: Verslag spoedmeeting Halle. Meer dan 2500 aanwezigen - effectieve dienstweigeraars uitbundig gevierd (en kregen een fles Breugelbier)
- Uitgebreid verslag spoedmeeting en toespraken (Van Linthout, Stroobants, De Waele, Moons (PDF bestand), met dank aan VVB (JVDC).
- of kort beeldverslag (met dank aan internetkrant Editiepajot.com)

Practische informatie


15 mei 2007: Verslag BHV lijsttrekkersdebat in Westrand Dilbeek. Meer dan 300 aanwezigen Uitgebreid (pdf) of kort beeldverslag (met dank aan internetkrant Editiepajot.com)


Waarom zijn de verkiezingen van 10 juni volgens de huidige kieswet ongrondwettig ? Lees de analyse van Professor Matthias Storme of het artikel (PDF bestand) "Recht naar ongrondwettelijke verkiezingen?" van Evelyne Maes (KULeuven) verschenen in Juristenkrant


25 april: Persbericht VVB, Haviko en TAK: 1000 kandidaat-dienstweigeraars


OPROEP TOT DERDE ACTIE BURGERZIN
SPLITS ZELF DE KIESKRING BHV: WORD DIENSTWEIGERAAR
(Federale verkiezingen 10 juni 2007)

Oproep tot dienstweigering uit gewetensbezwaar en burgerzin
Steun de burgemeesters!

Vindt u het normaal dat er Waalse verkiezingen worden gehouden in Londerzeel en Liedekerke? Vindt u het normaal dat u gevraagd wordt om die verkiezingen mee te organiseren? Wij niet !

Het Halle-Vilvoorde Komitee, het Taal Aktie Komitee en de Vlaamse Volksbeweging, onder auspiciÎn van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, herhalen daarom hun oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid uit burgerzin: ga stemmen, maar weiger te zetelen in een stembureau of in een telbureau.

De doelstelling is eenvoudig en klaar : het houden van Waalse en Frans-Brusselse verkiezingen in VLAANDEREN ONMOGELIJK MAKEN !

Deze oproep om in te schrijven is gericht aan elke bewuste burger van Vlaanderen, zowel jong als oud en wonende in ALLE Vlaamse provincies. De oproep beperkt zich dus NIET tot de inwoners van Halle-Vilvoorde.

Aan alle deelnemers vragen wij om, zodra zij de oproepingsbrief hebben ontvangen, via aangetekende brief hun weigering te zetelen mee te delen aan de voorzitter van het kies- of telbureau. Dit kan gebeuren door middel van de MODELBRIEF ACTIE BURGERZIN 2007 die u hier kan ophalen. Het MSWord bestand kan gemakkelijk aangepast worden met uw persoonlijke gegevens. Een samenvatting van alle praktische schikkingen en meer informatie over de gevolgen van dienstweigering kan u hier vinden.
  • MODELBRIEF ACTIE BURGERZIN 2007: Klik om het MS Word of PDF bestand op te halen
  • INSCHRIJVING VIA WEB-FORMULIER: Klik hier
  • KORTE OPROEP en INSCHRIJVING via PAPIER (1/2 blz): Klik hier om het bestand op te halen
  • OPEN BRIEF aan advokaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders: MSword of pdf bestand
  • NATIONALE OPROEP EN INFOPAMFLET: Gebruik deze oproep (1 blz recto-verso) om de actie verder te verspreiden. PDF bestand
  • MOTIVATIE VAN DE ACTIE BURGERZIN: Klik hier (2 blz)
  • VERWIJS NAAR DEZE PAGINA OP UW WEBSTEK: Plaats de banner van de actie op uw webstek
  • STEUN DE ACTIE BURGERZIN met een financiële bijdrage


De ongrondwettelijke kieskring B-H-V


Verhofstadt geeft blijk van weinig burgerzin.
Het Arbitragehof wordt door paars buitenspel gezet


Toelichtingen bij de Derde Actie Burgerzin

Waarom?

De kieskring BHV werd nog steeds niet gesplitst. Ondanks de plechtige belofte die alle Vlaamse partijen na de succesvolle betoging te Halle aan de burgemeesters van Halle-Vilvoorde op 13 mei 2004 hebben gedaan. Ondanks het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003, waarbij de kieskring ongrondwettig en discriminerend werd verklaard en de federale wetgever werd verplicht om de wet aan te passen.

Door de niet gesplitste kieskring BHV wordt een groot deel van Vlaanderen - het gehele arrondissement Halle-Vilvoorde (meer dan 550 000 inwoners) - voor de federale verkiezingen (Kamer, Senaat en Europa) als tweetalig, en dus als deel van het Waalse en Brusselse kiesgebied beschouwd.

Waalse en Frans-Brusselse kandidatenlijsten dringen zo tot diep in Vlaanderen door. Happart, Reynders, Maingain, Durant, Di Rupo, Milquet, Onkelinckx : ze zijn kandidaat in Gooik, Lennik, Halle, Kapelle-op-den-Bos, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw en nog 29 andere Vlaamse gemeenten!

Meer nog, om in Vlaams-Brabant stemmen van elkaar af te snoepen, moeten ze tegen elkaar opbieden in de verdediging van de francofonie en de verfransing van Vlaams-Brabant.

In Wallonië daarentegen kan alleen voor Waalse en Frans-Brusselse lijsten worden gestemd. Als dit geen discriminatie is!

De niet-gesplitste kieskring is zonder meer in strijd met de grondwettelijke indeling van het land en met de federale loyauteit. De federale overheid weigert haar eigen wetten toe te passen, zelfs op bevel van de rechter (arrest arbitragehof). Dan is burgerlijke ongehoorzaamheid uit burgerzin het enige verweer dat overblijft.


Splits zelf de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

"Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt aanhoord, zolang gij stamelend bidt of bedelt bij de poort." (Willem Elsschot)

Een plechtige belofte aan de kiezers, discriminatie vastgesteld door een arrest van het Arbitragehof, het laat de paarse partijen ijskoud. Ze zijn kennelijk niet in staat om voor die splitsing te zorgen. Bij de minste onderhandeling zitten ze al met een pak toegevingen klaar. En dat enkel om de grondwet te doen toepassen.

Maar Waalse verzuchtingen zoals de Francorchampswet (toelating tabaksreclame), de snelbelgwet en het vreemdelingenstemrecht konden wel met steun van Vlaamse regeringspartijen goedgekeurd worden. Telkens werden heilige beloften ingeslikt.

We zijn het nu echt beu. Belofte maakt schuld. Het arrest van het Arbitragehof moet uitgevoerd worden. Zonder prijs.

De tijd van vragen is voorbij

Er is geen andere uitweg meer dan zelf voor de splitsing te zorgen. In uitzonderlijke omstandigheden zijn uitzonderlijke middelen gerechtvaardigd.

"Er is nood aan een nieuwe, politiek gemotiveerde elite die, over de partijpolitieke grenzen heen, solidair voor de belangen van onze gemeenschap opkomt EN DIE DESNOODS DURFT REBELLEREN TEGEN ALLES EN ALLEN DIE DEZE BELANGEN AANVALLEN.î (Manu Ruys)


Tindemans (1977) en Verhofstadt (2007)
Verhofstadt en de paarse regering lappen de grondwet
en het arbitragehof aan hun laars

Hoe ? Door dienstweigering.

Wordt u ñ waar ook in Vlaanderen - opgeroepen om als voorzitter, bijzitter of plaatsvervanger te zetelen in een stembureau of een telbureau voor de federale verkiezingen van 10 juni, weiger dan op gemotiveerde wijze uw medewerking. Hierboven vindt u een modelbrief, die u aangetekend dient te verzenden zodra u de uitnodiging ontvangt om te zetelen (in een stembureau ís morgens of in een telbureau voor de Kamer- of Senaatsverkiezingen ís namiddags). Zo wordt uw weigering duidelijk politiek gemotiveerd en onderbouwd. Zend ons een kopie van dit ondertekend document naar (of stuur ons een electronische scan naar secretariaat@haviko.org). Bewaar ook zelf een exemplaar, samen met het bewijs van aangetekende verzending.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een dienstweigering ?

U kan, in het slechtste geval, een boete oplopen (gewoonlijk rond 250 Euro maar maximaal 1000 Euro). Er zijn geen andere sancties mogelijk.

Maar gezien de ongrondwettig verklaarde kieskring en dus ook de ongrondwettigheid van de verkiezingen is de kans dat er effectieve vervolging en veroordeling komt, zeer klein. Er zijn veel juridische argumenten om de dienstweigering te staven.

Vooreerst handelt u uit gewetensnood en een onweerstaanbare dwang, omwille van een hoger belang, nl. het doen eerbiedigen van de grondwet (indeling in taalgebieden, gewesten en gemeenschappen). Dit kan op zich reeds voldoende zijn om vrijspraak te bekomen.

Verder is het duidelijk dat uw weigering politiek van aard is. Ze is immers gericht tegen de politieke instellingen van het land en beoogt meer bepaald het houden van Waalse verkiezingen in Vlaanderen onmogelijk te maken.

Een politiek misdrijf kan alleen voor het Hof van Assisen vervolgd worden. Het is weinig waarschijnlijk dat men een Assisenproces zal opstarten voor dergelijk gering vergrijp. Juristen zeggen dan : "De minimis non curat praetor", of vrij vertaald : "Je mag niet met een kanon schieten op een mug."

Het lijkt dus waarschijnlijk dat de parketten in de meeste gevallen zullen beslissen om geen vervolging in te stellen, ook al om politieke processen te vermijden.

Bij de vorige twee acties schreven meer dan 400 personen zich in als dienstweigeraar. Uiteindelijk werden er een zeventigtal effectief opgeroepen. Zeventig moedige dienstweigeraars dus ! Er werd slechts tegen enkelen onder hen vervolging ingesteld. Eén van het werd door het Hof van Beroep te Gent, bij arrest van 29 april 2004, vrijgesproken.

Met nog meer deelnemers aan de actie wordt het organiseren van Waalse verkiezingen in Vlaanderen, gezien het steeds stijgend tekort aan voorzitters en bijzitters, effectief onmogelijk. En dat is het uiteindelijke doel van de actie : de federale overheid beletten nog Waalse verkiezingen te houden in Vlaanderen.

Want het omgekeerde, Vlaamse lijsten (met Verhofstadt, Leterme, Verwilghen of Vandelanotte) in Wallonië is ondenkbaar. Hoelang zouden de Walen dat trouwens aanvaarden ? Niet één verkiezing !

Vlaams parlement en arbitragehof aan onze kant

Het Vlaams parlement, de provincieraad van Vlaams-Brabant, talrijke gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde en elders in Vlaanderen keurden een resolutie goed waarin ze stellen dat ìde huidige regeling, gezien haar strijdigheid met de grondwet en de hiervoor aangehaalde algemene rechtsbeginselen, haar legitimiteit heeft verlorenî.

Zoals gezegd heeft ook het Arbitragehof de huidige regeling ongrondwettelijk verklaard.

Zou men werkelijk iemand straffen omdat hij uit burgerzin op vreedzame wijze weigert mee te werken aan verkiezingen die de fundamentele grondwettelijke indeling van het land flagrant met de voeten treden ? Een verkiezingsregeling waarvan gans Vlaanderen vindt dat ze haar rechtskracht heeft verloren ? Waarvan het Arbitragehof de opheffing heeft geëist ?

Wie zou er eigenlijk op het strafbankje moeten zitten: de federale overheid die haar eigen grondwet en een uitspraak van het Arbitragehof miskent of de burger die de grondwet wil doen naleven ?

Wat als u toch vervolgd zou worden ?

Indien dat zou gebeuren, en u hebt zich bij ons aangemeld en uw weigering gemotiveerd met de hier beschreven modelbrief, dan zullen wij u met raad bijstaan. Ons steunfonds zal ook waar nodig, en in de mate van de ingezamelde middelen, financieel bijspringen. Tot nog toe konden alle gerechtskosten en boetes uit het steunfonds betaald worden. We rekenen daar op de Vlaamse solidariteit, die het mogelijk moet maken minstens de grootste nood te lenigen.

Uw weigering te zetelen blijft natuurlijk wel een individuele beslissing, die u in eer en geweten neemt.

Wordt de actie in brede Vlaamse kring gesteund ?

Het antwoord is ondubbelzinnig : ja. Meer dan 300 vooraanstaande Vlamingen hebben hun morele steun aan de actie toegezegd (klik hier voor de lijst).

Meer dan 1300 personen hebben zich al als kandidaat-dienstweigeraar voor de verkiezingen van 10 juni aangemeld (stand 18 mei 2007).

De actie sluit ook aan bij de weigering van een groot aantal burgemeesters en bestuurscolleges uit Halle-Vilvoorde om nog verkiezingen te organiseren. Dienst weigeren is dus ook aan deze acties meewerken, ze versterken en daadwerkelijk ondersteunen.

Het is genoeg geweest. We aanvaarden geen Waalse en Frans-Brusselse lijsten meer in Vlaanderen !


Historiek van de "Actie Burgerzin"


TWEEDE ACTIE SPLITS ZELF DE KIESKRING BHV
WORD DIENSTWEIGERAAR
(Europese verkiezingen 13 juni 2004)

Dienstweigeraars werden gehuldigd

Marnixring Max Wildiers verleende op 23 december 2004 de Ereprijs Max Wildiers aan de "dienstweigeraars", die bij de jongste verkiezingen weigerden te zetelen in de kiesbureaus zolang het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde niet is gesplitst en zolang aan de ongrondwettelijke toestand in dit stuk Vlaams-Brabant geen einde is gemaakt. Luc Deconinck, toenmalig voorzitter van het BHV komitee, sprak de laudatio uit. De academische zitting vond plaats in Hotel "De Basiliek" in Edegem.


12 november 2005: Eindverslag en conclusies

De Vlaamse Volksbeweging vzw en het Halle-Vilvoorde Komitee
roepen de Vlaamse partijen op woord te houden
en de kieskring te splitsen zonder enige prijs.Chronologisch verslag van de actieEERSTE ACTIE SPLITS ZELF DE KIESKRING BHV
WORD DIENSTWEIGERAAR
(Federale verkiezingen 18 mei 2003)

Nu alle gerechtelijke acties achter de rug zijn kunnen we de finale balans opmaken voor de eerste actie "Word dienstweigeraar" die gehouden werd voor de federale verkiezingen van 18 mei 2003: Er waren in totaal 20 effectieve dienstweigeraars, waarvan er drie vervolgd werden.

Van deze drie werd er slechts ÈÈn veroordeeld. Indien de betaling van de boete (500 EURO) wordt opgevorderd, zullen Halle-Vilvoorde Komitee en VVB de boete kunnen betalen dank zij de gulle steun van vele Vlamingen die de dienstweigeringsactie steunen. Nogmaals dank aan alle steuners !

Een andere dienstweigeraar werd vrijgesproken in beroep en voor de derde werd de vervolging stopgezet ). In beide gevallen werden de proceskosten toegewezen aan de Belgische staat. Meer details vindt u in de teksten hieronder.


PDF bestanden zijn te lezen met een extra te installeren programma van www.ADOBE.com "acrobatreader"

ziehier de rechtstreekse verwijzingen om dit programma in het Nederlands binnen te halen:

voor Windows:
http://download.adobe.com/pub/adobe/acrobatreader/win/5.x/5.1/AcroReader51_NLD_full.exe

 voor MAC:
http://download.adobe.com/pub/adobe/acrobatreader/mac/5.x/5.1/AcroReader51_NLD_full.bin